การให้บริการ Certificate
          สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการจัดซื้อ certificate สำหรับ server name จำนวน 3 certificate โดยมีข้อกำหนดในการใช้งานและให้บริการ ดังต่อไปนี้

แบบที่ 1 server name : xxx.ku.ac.th สำหรับระบบที่มีความสำคัญระดับสูง

          A : ระบบที่ติดตั้งภายในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (หมายเลขไอพีของสำนักบริการคอมพิวเตอร์) และเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ดูแลและพัฒนาทั้งหมด
          B : มีความสำคัญระดับสูง เช่น ระบบการเงิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

แบบที่ 2 server name : xxx.ku.ac.th สำหรับระบบที่มีความสำคัญระดับรอง

          A : ระบบที่ติดตั้งภายในสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (หมายเลขไอพีของสำนักบริการคอมพิวเตอร์) แต่เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นผู้พัฒนา
          B : ระบบที่ติดตั้งภายนอกสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (หมายเลขไอพีของหน่วยงานที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์กำหนด)
          C : มีความสำคัญระดับรอง

          โดยทั้งสองแบบไม่รองรับ server name ที่เป็น www เช่น เว็บไซต์ www.xxx.ku.ac.th สามารถใช้ certificate ที่เป็น https://xxx.ku.ac.th ได้ แต่ไม่รองรับ https://www.xxx.ku.ac.th
          สำหรับหน่วยงานใดที่ได้มีจัดซื้อไปก่อนแล้วให้ใช้งานที่จัดซื้อไปจนกว่าจะหมดอายุจึงเปลี่ยนมาใช้ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์
          ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับ certificate ได้ โดยทำบันทึกข้อความเรื่องขอรับ certificate *.ku.ac.th พร้อมระบุ e-mail ของผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง
          ส่วน server name ต่าง ๆ ภายใต้ domain ของหน่วยงาน เช่น xxx.{ชื่อหน่วยงาน}.ku.ac.th ให้หน่วยงานเป็นผู้จัดซื้อเอง ส่วนการติดตั้งหากเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ใช้หมายเลขไอพีของสำนักบริการคอมพิวเตอร์) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการติดตั้งให้

          สำหรับหน่วยงานที่จะจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ในชื่อ xxx.ku.ac.th ได้นั้นจะต้อง
                    1. ต้องเป็นระบบงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยหรือเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
                    2. มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
                    3. ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
                    4. หากเป็นเว็บไซต์ในลักษณะของงานประชุมทางวิชาการให้ใช้เป็น *.kasetsart.org และหน่วยงานจัดซื้อ Certificate เอง
  • ขั้นตอนการให้บริการ / การจัดซื้อ Certificate
  • วิธีการสร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request(CSR) ด้วยโปรแกรม openssl
  • รายชื่อหน่วยงานที่จัดหา Certificate เอง
  • รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้ Certificate (แบบที่ 2)
  • FAQ
  • ติดต่อเรา
  • เว็บเดิม