:: คำแนะนำและเอกสารคู่มือ - Guidelines and Documents ::


สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป :-
NontriNet Certificate Service คืออะไร?
คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบน
:  Internet Explorer
:  Google Chrome
:  Mozilla Firefox
คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบน
:  Internet Explorer
:  Google Chrome
:  Mozilla Firefox
คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบน
:  Internet Explorer
:  Google Chrome
:  Mozilla Firefox

สำหรับหน่วยงานที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง :-
วิธีการสร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request(CSR)
:  การสร้างด้วยโปรแกรม openssl
:  การสร้างบน MS Windows Server
วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
:  Apache SSL web server
:  Internet Information Services (IIS)
วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Rapid Wildcard SSL สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
:  Apache SSL web server
:  Internet Information Services 6 (IIS 6)
:  Internet Information Services 7 (IIS 7)
เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี


Quick view บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี

Copyright ® 2012
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014