:: คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Netscape ::

***** คู่มือการตรวจดูรายละเอียดนี้ทดลองกับโปรแกรม Netscape 7.2 Cipher Strength 128 bits*****


 1. เปิดโปรแกรม Netscape คลิ๊กเลือกเมนู Edit > Preferences... ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. หน้าจอ Preferences จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 2 จากเมนู Category ด้านซ้ายมือเลือกหัวข้อ Privacy & Security แล้วคลิ๊กเลือกหัวข้อย่อย Certificates แล้วคลิ๊กปุ่ม Manage Certificate

  รูปที่ 2

 3. หน้าจอ Certificate Manager จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 3 คลิ๊กเลือกแท็บ Authorities แล้วเลื่อน scroll bar ดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้คลิ๊กปุ่ม View

  รูปที่ 3

 4. หน้าจอรายละเอียดเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีจะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 4 ท่านสามารถคลิ๊กแท็บ General เพื่อดูรายละเอียด ผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวันออกและหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือคลิ๊กเลือกแท็บ Details เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวอร์ชั่น Serial number วิธีการเข้ารหัส วันออกและวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  รูปที่ 4
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 9 March 2005