:: วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์บน MS Windows server ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับ MS Windows Server 2003 *****


 1. เมื่อหน่วยงานได้รับไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผ่านการรับรองจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์แล้ว โดยจะมีชื่อเป็น <<server domain name>>.cer ดังแสดงในรูปที่ 1

  -----BEGIN CERTIFICATE-----
  MIIC3DCCAkUCAQIwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgbkxCzAJBgNVBAYTAlRIMRAwDgYD VQQIEwdCYW5na29rMREwDwYDVQQHEwhDaGF0dWphazEdMBsGA1UEChMUS2FzZXRz YXJ0IFVuaXZlcnNpdHkxJDAiBgNVBAsTG09mZmljZSBvZiBDb21wdXRlciBTZXJ2 aWNlczEgMB4GA1UEAxMXS2FzZXRzYXJ0IFVuaXZlcnNpdHkgQ0ExHjAcBgkqhkiG 9w0BCQEWD2NwY3NubUBrdS5hYy50aDAeFw0wNDA4MzEwOTUwNTFaFw0xNDA4Mjkw OTUwNTFaMIGyMQswCQYDVQQGEwJUSDEQMA4GA1UECBMHQmFuZ2tvazERMA8GA1UE BxMIQ2hhdHVqYWsxHTAbBgNVBAoTFEthc2V0c2FydCBVbml2ZXJzaXR5MSQwIgYD VQQLExtPZmZpY2Ugb2YgQ29tcHV0ZXIgU2VydmljZXMxGTAXBgNVBAMTEHdlYm1h aWwua3UuYWMudGgxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NwY3NubUBrdS5hYy50aDCBnzAN BgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAuNB0TMlHQtzcW376b2V4zzDNv9Mxdr7y jLQ/MlBUuWfm3N869dqpszDvnu39jNdPuqQTVCYrTawMpAcEWzW289mv0KkcLvyn W+lBquS2mmqLdJDxyTnXvLGKMgdgJW0YUUDkQLDSwQDWAIi75Kir87SSr11lTa7G FY6eDtU6fv8CAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAiA5gM13lM1ns8vQbMCWB1 +yuZUwQ2ga57oM0DrAflkwahLF9ZgAcWiwiMJhfpeisEKhgg+zSqymiSSpvKVxT7 G0G3QuASIOjr6HJxtq/xd0p2RXFpGmV5FzsmIx4BigqzcOes/vkGptiaQG1p03OL CB+iFpxav2zmrCGc/fVDlA==
  -----END CERTIFICATE-----

  รูปที่ 1


  *** ให้นำไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปเก็บไว้ใน Drive c: เพื่อจะได้ทำการติดตั้งต่อไป ***
 2. คลิ๊กปุ่ม Start > Settings > Control Panel ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ Control Panel ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน Administrative Tools ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3

 4. จากหน้าจอ Administrative Tools ดับเบิ๊ลคลิ๊กไอคอน Internet Information Services (IIS) Manager ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4

 5. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager จากเมนูด้านซ้ายมือเลือกเมนู Internet Information Services > Local Computer > Web Sites > Default Web Site คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกเมนู Properties ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5

 6. จากหน้าจอ Default Web Site Properties คลิ๊กเลือกแท็บ Directory Security ในส่วนของ Secure Communications คลิ๊กปุ่ม Server Certificate... ดังรูปที่ 6

  รูปที่ 6

 7. จากหน้าจอช่วยในการสร้างใบรับรองของเว็บเซิร์ฟเวอร์(Welcome to the Web Server Certificate Wizard) ให้คลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 7

  รูปที่ 7

 8. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้คลิ๊กเลือก Process the pending request and install the certificate และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 8

  รูปที่ 8

 9. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้คลิ๊กปุ่ม Browse เพื่อค้นหาไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากข้อที่ 1 ดังรูปที่ 9

  รูปที่ 9

 10. จากหน้าจอ Open ให้คลิ๊กเลือกไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เก็บไว้ใน Drive c: จากตัวอย่างไฟล์ใบรับรองจะมีชื่อเป็น wsus.ku.ac.th.cer ให้คลิ๊กเลือกไฟล์ดังกล่าว แล้วคลิ๊กปุ่ม Open ดังรูปที่ 10

  รูปที่ 10

 11. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้คลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 11

  รูปที่ 11

 12. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้ระบุพอร์ตที่จะให้บริการผ่านเว็บแบบปลอดภัย โดยที่พอร์ตมาตรฐานในการบริการเว็บแบบปลอดภัยเป็นพอร์ต 443 แล้วคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 12

  รูปที่ 12

 13. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard จะแสดงสรุปรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่านตรวจทานความถูกต้อง แล้วคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 13

  รูปที่ 13

 14. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard แสดงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสร้างคำร้องขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิ๊กปุ่ม Finish ดังรูปที่ 14

  รูปที่ 14

 15. จากหน้าจอ Default Web Site Properties ให้คลิ๊กปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ ดังรูปที่ 15

  รูปที่ 15

 16. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager ให้คลิ๊กปุ่ม Stop item เพื่อให้การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 16

  รูปที่ 16

 17. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager ให้คลิ๊กปุ่ม Start item เพื่อให้การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 17

  รูปที่ 17

 18. ท่านสามารถเปิดโปรแกรมบราวเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าการติดตั้งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยพิมพ์ URL ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็น https://<server_domain_name> ดังตัวอย่างพิมพ์ตำแหน่ง URL เป็น https://wsus.ku.ac.th ดังรูปที่ 18

  รูปที่ 18
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 6 January 2007