:: วิธีการสร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request(CSR) บน MS Windows Server-::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับ MS Windows Server 2003 *****


 1. คลิ๊กปุ่ม Start > Settings > Control Panel ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. จากหน้าจอ Control Panel ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน Administrative Tools ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จากหน้าจอ Administrative Tools ดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน Internet Information Services (IIS) Manager ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3

 4. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager จากเมนูด้านซ้ายมือเลือกเมนู Internet Information Services > Local Computer > Web Sites > Default Web Site คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกเมนู Properties ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4

 5. จากหน้าจอ Default Web Site Properties คลิ๊กเลือกแท็บ Directory Security ในส่วนของ Secure Communications คลิ๊กปุ่ม Server Certificate... ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5

 6. จากหน้าจอช่วยในการสร้างใบรับรองของเว็บเซิร์ฟเวอร์(Welcome to the Web Server Certificate Wizard) ให้คลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 6

  รูปที่ 6

 7. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้เลือก Create a new certificate และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 7

  รูปที่ 7

 8. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้เลือก Prepare the request now, but send it later และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 8

  รูปที่ 8

 9. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้พิมพ์ชื่อของใบรับรอง และความยาวของกุญแจที่จะใช้ในการเข้ารหัส ดังตัวอย่างจะตั้งชื่อตาม ชื่อโดเมนเนมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (wsus.ku.ac.th) และระบุความยาวของกุญแจที่จะใช้ในการเข้ารหัสเป็น 1024 แล้วคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 9

  รูปที่ 9

 10. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด(Organization) และชื่อหน่วยงาน(Organization Unit) และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 10

  รูปที่ 10

 11. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้พิมพ์ชื่อโดเมนเนมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 11

  รูปที่ 11

 12. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ใหเลือกสถานที่ตั้งของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยระบุประเทศเป็น TH (Thailand) จังหวัดเป็น Bangkok และอำเภอ/เขต เป็น Chatujak และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 12

  รูปที่ 12

 13. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard ให้เลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บไฟล์คำร้องขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น wsus_certreq.txt และจัดเก็บไว้ ณ Drive C: และคลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 13

  รูปที่ 13

 14. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard จะแสดงสรุปรายละเอียดของคำร้องขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ท่านสามารถกลับไปแก้ไข โดยคลิ๊กปุ่ม Back และในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิ๊กปุ่ม Next ดังรูปที่ 14

  รูปที่ 14

 15. จากหน้าจอ IIS Certificate Wizard แสดงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการสร้างคำร้องขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิ๊กปุ่ม Finish ดังรูปที่ 15

  รูปที่ 15

 16. จากหน้าจอ Default Web Site Properties ให้คลิ๊กปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ ดังรูปที่ 16

  รูปที่ 16
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 6 January 2007