:: วิธีการสร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request(CSR) ด้วยโปรแกรม openssl::


 1. สร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request (CSR) โดยใช้โปรแกรม openssl หน่วยงานจะต้องระบุข้อมูลของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังนี้

  Country Name (2 letter code)[AU]: TH ระบุรหัสประเทศ 2 ตัว ตามมาตรฐาน ISO 3166 สำหรับประเทศไทยใช้ TH
  State or Province Name (full name) [Some-State]: Bangkok ระบุจังหวัดที่หน่วยงานให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่
  Locality Name (eg, city) [ ]: Chatujak ระบุเขตที่หน่วยงานให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่
  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Kasetsart University ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
  Organization Unit Name (eg, section) [ ]: Office of Computer Services ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของเครื่องให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
  Common Name (eg, YOUR name) [ ]: webmail.ku.ac.th ระบุชื่อโดเมนของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
  Email Address [ ]: cpcmrt@ku.ac.th ระบุอีเมล์แอดแดรสของผู้ดูแลเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์


  และพิมพ์คำสั่งในการสร้างกุญแจคู่และ CSR ดังนี้ (ให้แทนชื่อ server domain name ด้วยชื่อโดเมนของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขอใช้บริการ) ตัวอย่างการสร้างกุญแจคู่และ CSR ดังแสดงในรูปที่ 1

  # openssl req -new -newkey rsa:2048 -sha256 > <<server domain name>>.csr


 2. Loading 'screen' into random state - done
  Generating a 1024 bit RSA private key
  ..................++++++
  ...........................++++++
  writing new private key to 'privkey.pem'
  Enter PEM pass phrase:
  Verifying - Enter PEM pass phrase:
  -----
  You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.
  What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
  There are quite a few fields but you can leave some blank
  For some fields there will be a default value,
  If you enter '.', the field will be left blank.
  -----
  Country Name (2 letter code) [AU]: TH
  State or Province Name (full name) [Some-State]: Bangkok
  Locality Name (eg, city) []: Chatujak
  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Kasetsart University
  Organizational Unit Name (eg, section) []: Office of Computer Services
  Common Name (eg, YOUR name) []: webmail.ku.ac.th
  Email Address []: cpcmrt@ku.ac.th

  Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request
  A challenge password []:
  An optional company name []:

  รูปที่ 1 ตัวอย่างการสร้างกุญแจคู่และ CSR


  เมื่อกรอกรายละเอียดของข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะสร้างกุญแจส่วนตัว(private key) ชื่อ privkey.pem และกุญแจสาธารรณะ(public key) หรือ CSR เป็น <<server domain name>>.csr ทั้งนี้ทางหน่วยงานจะต้องส่ง กุญแจสาธารณะ (public key) หรือ CSR นี้ ส่งเมลมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อทำการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่อไป ตัวอย่างของกุญแจสาธารณะ (public key) หรือ CSR ดังแสดงในรูปที่ 2

  -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
  MIICCTCCAXICAQAwgbIxCzAJBgNVBAYTAlRIMRAwDgYDVQQIEwdCYW5na29rMREw DwYDVQQHEwhDaGF0dWphazEdMBsGA1UEChMUS2FzZXRzYXJ0IFVuaXZlcnNpdHkx JDAiBgNVBAsTG09mZmljZSBvZiBDb21wdXRlciBTZXJ2aWNlczEZMBcGA1UEAxMQ d2VibWFpbC5rdS5hYy50aDEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPY3Bjc25tQGt1LmFjLnRo MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC40HRMyUdC3NxbfvpvZXjPMM2/ 0zF2vvKMtD8yUFS5Z+bc3zr12qmzMO+e7f2M10+6pBNUJitNrAykBwRbNbbz2a/Q qRwu/Kdb6UGq5Laaaot0kPHJOde8sYoyB2AlbRhRQORAsNLBANYAiLvkqKvztJKv XWVNrsYVjp4O1Tp+/wIDAQABoBYwFAYJKoZIhvcNAQkCMQcTBWt1b2NzMA0GCSqG SIb3DQEBBAUAA4GBADBYIHqs+/K/OT6k/zIjc4LH5i0WQXlu/sQUaNFNmx2uFs9k G/tRzTJX9zuUYHZazBrz7vrgXl4gZR2ZpgzMGqoU7C/qsftSZR1Xl+QmI6wPCWf0 YW3ngzGvcvb9ByuPvmZTqB44JRIdgIK9TWoXKpxnprK8IttjGkwpYqWeizNC
  -----END CERTIFICATE REQUEST-----

  รูปที่ 2 ตัวอย่างกุญแจสาธารณะ (public key)หรือ CSR

 3. เนื่องจากกุญแจส่วนตัว (privkey.pem) ที่ได้จากโปรแกรม openssl ยังไม่ได้เข้ารหัสลับ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน ให้ทำการเข้ารหัสกุญแจส่วนตัวก่อนนำไปใช้งาน โดยพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ (ให้แทนชื่อ server domain name ด้วยชื่อโดเมนของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ขอใช้บริการ)

  # openssl rsa -in privkey.pem -out <<server domain name>>.key

  โปรแกรม openssl จะให้กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสลับกุญแจส่วนตัวดังรูปที่ 3

  secure private.pem
  read RSA key
  Writing RSA key
  Enter PEM phrase:
  Verifying password - Enter PEM phrase:

  รูปที่ 3 การเข้ารหัสกุญแจส่วนตัว


  *** ในการใช้งานทุกครั้งผู้ใช้ควรจะใช้กุญแจส่วนตัวที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วเท่านั้น ส่วนกุญแจส่วนตัว (private.pem) ที่ยังไม่ได้เข้ารหัสควรจะลบทิ้งไป ***
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014