:: คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Internet Explorer ::

***** คู่มือการลบนี้ทดลองกับโปรแกรม Internet Explorer Version 11.0.11 *****


 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer คลิ๊กเลือกเมนู Tools > Internet Options... ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. หน้าจอของ Internet Options จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 2 คลิ๊กเลือกแท็บ Content แล้วคลิ๊กปุ่ม Certificates...

  รูปที่ 2

 3. หน้าจอ Certificate จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 3 คลิ๊กเลือกแท็บ Trusted Root Certification Authorities แล้วเลื่อน scroll bar ดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA คลิ๊กเลือกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ เครือข่ายนนทรี แล้วคลิ๊กปุ่ม Remove

  รูปที่ 3

 4. หน้าจอแจ้งเตือนการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฎดังรูปที่ 4 คลิ๊กปุ่ม Yes

  รูปที่ 4

 5. หน้าจอสอบถามว่าท่านต้องการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีจริงๆ หรือไม่ จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 5 ให้คลิ๊กปุ่ม Yes

  รูปที่ 5
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Division, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014