:: คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีบนโปรแกรม Internet Explorer ::

***** คู่มือการตรวจดูรายละเอียดนี้ทดลองกับโปรแกรม Internet Explorer Version 11.0.11 *****


 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer คลิ๊กเลือกเมนู Tools > Internet Options... ดังรูปที่ 1

  รูปที่ 1

 2. หน้าจอของ Internet Options จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 2 คลิ๊กเลือกแท็บ Content แล้วคลิ๊กปุ่ม Certificates...

  รูปที่ 2

 3. หน้าจอ Certificate จะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 3 คลิ๊กเลือกแท็บ Trusted Root Certification Authorities แล้วเลื่อน scroll bar ดูใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีที่ออกโดย Kasetsart University CA ในกรณีที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้คลิ๊กปุ่ม View

  รูปที่ 3

 4. หน้าจอรายละเอียดเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรีจะปรากฎขึ้นดังรูปที่ 4 ท่านสามารถคลิ๊กแท็บ General เพื่อดูรายละเอียด ผู้ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และวันออกและหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือคลิ๊กเลือกแท็บ Details เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวอร์ชั่น Serial number วิธีการเข้ารหัส วันออกและวันหมดอายุของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  รูปที่ 4
Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014