:: วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Rapid Wildcard SSL สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บน IIS 7 ::

***** คู่มือการติดตั้งนี้ทดลองกับ MS Windows Server 2008 *****


 1. เมื่อหน่วยงานได้รับไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Rapid Wildcard SSL สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์แล้ว โดยจะมีไฟล์ชื่อ web.ku.ac.th.pfx ดังรูปที่ 1


  รูปที่ 1


  *** ให้นำไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปเก็บไว้ใน Drive c: เพื่อจะได้ทำการติดตั้งต่อไป ***
 2. คลิ๊กปุ่ม Start > Administrative Tools > Internet Infomation Services (IIS) Manager ดังรูปที่ 2

  รูปที่ 2

 3. จะพบหน้าจอ Internet Infomation Services (IIS) Manager ให้เลือกที่ชื่อเครื่อง Server และเลือกหัวข้อ Server Certificates ดังรูปที่ 3

  รูปที่ 3

 4. ที่หัวข้อ Server Certificates ให้เลือก Import ... ดังรูปที่ 4

  รูปที่ 4

 5. จะพบหน้าจอ Import Certificate ให้คลิ๊กปุ่ม . . . เพื่อค้นหาไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากข้อที่ 1 ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5

 6. จากหน้าจอ Open ให้คลิ๊กเลือกไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เก็บไว้ใน Drive c: จากตัวอย่างไฟล์ใบรับรองจะมีชื่อเป็น web.ku.ac.th.pfx ให้คลิ๊กเลือกไฟล์ดังกล่าว แล้วคลิ๊กปุ่ม Open ดังรูปที่ 6

  รูปที่ 6

 7. จากหน้าจอ Import Certificate ใส่ password ที่กำหนดให้แล้วกด OK ดังรูปที่ 7

  รูปที่ 7

 8. ที่หน้าจอ Internet Infomation Services (IIS) Manager จะปรากฎ ใบรับรอง *.ku.ac.th โดย RapidSSL ขึ้น ดังรูปที่ 8

  รูปที่ 8

 9. จากหน้าจอInternet Infomation Services (IIS) Manager คลิ๊กเครื่องหมาย " + " ที่หน้าชื่อเครื่อง Server จากนั้นคลิ๊กเครื่องหมาย " + " ที่หน้า Stie แล้วเลือก Default WebSite จากนั้น เลือกหัวข้อ Bindings ... ทางด้านขวามือ ดังรูปที่ 9

  รูปที่ 9

 10. จะปรากฎหน้าจอ Site Bindings ขึ้นให้กดปุ่ม Add... ดังรูปที่ 10

  รูปที่ 10

 11. จะปรากฎหน้าจอ Add Site Binding ดังรูปที่ 11

  รูปที่ 11

 12. ที่หน้าจอ Add Site Binding ให้กำหนดค่า Type เป็น https , Port เป็น 443 , SSL certificate เป็น *.ku.ac.th แล้วกด OK ดังรูปที่ 12

  รูปที่ 12

 13. ที่หน้าจอ Site Bindings จะปรากฎ https 443 ขึ้น กดปุ่ม close ดังรูปที่ 13

  รูปที่ 13

 14. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager ให้คลิ๊กปุ่ม Stop item เพื่อให้การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 14

  รูปที่ 14

 15. จากหน้าจอ Internet Information Services (IIS) Manager ให้คลิ๊กปุ่ม Start item เพื่อให้การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 15

  รูปที่ 15

 16. ท่านสามารถเปิดโปรแกรมบราวเซอร์เพื่อตรวจสอบว่าการติดตั้งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยพิมพ์ URL ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็น https://<server_domain_name> ดังตัวอย่างพิมพ์ตำแหน่ง URL เป็น https://web.ku.ac.th ดังรูปที่ 16 , 17 ,18


  รูปที่ 16 (Internet Explorer)


  รูปที่ 17 (Mozilla Firefox)


  รูปที่ 18 (Google Chrome)
Copyright ® 2012
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 13 June 2012