:: ข้อกำหนดของการให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี ::


ข้อกำหนด :-
หน่วยงานที่จะขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปติดตั้งบนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานเอง โดยมีการติดตั้งใช้งานเป็น Apache SSL web server หรือ Internet Information Services(IIS) และมีการจดทะเบียนชื่อโดเมนบนเครือข่ายนนทรีแล้ว (สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่จดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ที่ http://www.cpc.ku.ac.th/manual/dns-request.doc )
บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเเวอร์ของหน่วยงานจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม openssl ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.openssl.org

ขั้นตอนการให้บริการ :-
1. หน่วยงานสร้างกุญแจคู่และ CSR(Certificate Signing Request) โดยที่หน่วยงานจะต้องระบุข้อมูลของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น ชื่อเครื่องให้บริการ สถานที่ตั้ง( อำเภอ/เขต จังหวัด ประเทศและรหัสประเทศ) ชื่อหน่วยงานและชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการสร้างกุญแจคู่และ CSR
: การสร้างด้วยโปรแกรม openssl
: การสร้างบน MS Windows Server
2. หน่วยงานส่งกุญแจสาธารณะ (public key) มายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยบันทึกไฟล์แล้วส่งเมลมาที่ monthip.t@ku.ac.th พร้อมแนบ เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

ตัวอย่างของกุญแจสาธารณะ
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICCTCCAXICAQAwgbIxCzAJBgNVBAYTAlRIMRAwDgYDVQQIEwdCYW5na29rMREw DwYDVQQHEwhDaGF0dWphazEdMBsGA1UEChMUS2FzZXRzYXJ0IFVuaXZlcnNpdHkx JDAiBgNVBAsTG09mZmljZSBvZiBDb21wdXRlciBTZXJ2aWNlczEZMBcGA1UEAxMQ d2VibWFpbC5rdS5hYy50aDEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPY3Bjc25tQGt1LmFjLnRo MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC40HRMyUdC3NxbfvpvZXjPMM2/ 0zF2vvKMtD8yUFS5Z+bc3zr12qmzMO+e7f2M10+6pBNUJitNrAykBwRbNbbz2a/Q qRwu/Kdb6UGq5Laaaot0kPHJOde8sYoyB2AlbRhRQORAsNLBANYAiLvkqKvztJKv XWVNrsYVjp4O1Tp+/wIDAQABoBYwFAYJKoZIhvcNAQkCMQcTBWt1b2NzMA0GCSqG SIb3DQEBBAUAA4GBADBYIHqs+/K/OT6k/zIjc4LH5i0WQXlu/sQUaNFNmx2uFs9k G/tRzTJX9zuUYHZazBrz7vrgXl4gZR2ZpgzMGqoU7C/qsftSZR1Xl+QmI6wPCWf0 YW3ngzGvcvb9ByuPvmZTqB44JRIdgIK9TWoXKpxnprK8IttjGkwpYqWeizNC
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

3. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้กับหน่วยงาน
4. หลังจากหน่วยงานได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
: Apache SSL web server
: Internet Information Services (IIS)

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ :-
แบบฟอร์มขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ( สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ )
สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงาน ของผู้ขอใช้บริการ
เริ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี


Quick view บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรี

Copyright ® 2005
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 29 August 2014